تایپ انگلیسی

تایپ انگلیسی با کیبورد استاندارد که از سطوح و دروس مختلفی شامل شده است و از مبتدی تا پیشرفته تایپ ده انگشتی انگلیسی را آموزش می دهد.

شروع

شما کاربران مهان هستید. به منظور ثبت اطلاعات تایپ هر درس، مشاهده نتایج و بهبود عمکلرد خود لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

دروس دوره

ردیف اصلی (وسط)
ردیف بالا
ردیف پایین
مرور 1
کلید shift
مرور 2
اعداد

درس 1

تایپ ده انگشتی

درس 2

کلیدهای j و f

درس 3

کلید فاصله

درس 4

تمرین سرعت

درس 5

مرور j و f

درس 6

کلیدهای d و k

درس 7

مرور d و k

درس 8

تمرین d و k

درس 9

کلیدهای s و l

درس 10

تمرین سرعت

درس 11

مرور s و l

درس 12

تمرین s و l

درس 13

کلیدهای a و ;

درس 14

مرور a و ;

درس 15

تمرین 8 کلید اصلی

درس 16

کلید های اصلی دست چپ

درس 17

کلید های اصلی دست راست

درس 18

کلیدهای g و h

درس 19

مرور g و h

درس 20

تمرین g و h

درس 21

تمرین سرعت

درس 22

مرور کلیدهای اصلی