دوره تکمیلی تایپ فارسی

این دوره در جهت تقویت دقت و سرعت تایپ و تکمیل دوره رایگان تایپ فارسی قرار گرفته است. شامل افزایش مهارت سرعت و دقت، بازی، کلمات رایج و مشابه، نشانه های زبان فارسی و متون کامل فراوان است.

شما کاربران مهان هستید. برای درسترسی به دروس اشتراکی لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

دروس دوره

تمرین دقت
تمرین سرعت
کلمات رایج و مشابه
نشانه های فارسی
تمرین پیشرفته(متون کامل)
/ 100

درس 1

راهنمای بخش تمرین دقت

درس 2

مرور کلیدها ۱

درس 3

مرور کلیدها ۲

درس 4

مرور کلیدها ۳

درس 5

مرور اعداد

درس 6

مرور کلیدهای ترکیبی

درس 7

کاربر دقت کن!

درس 8

اعداد

درس 9

دیوان شمس مولوی

درس 10

دانستنی ها ۱

درس 11

دانستنی ها ۲

درس 12

بازی حروف

درس 13

مارک تواین